Mekatronik Mühendisliği Bölüm Öğrenci Temsilciliği Başvuruları Hakkında

Öğrenci Temsilciliği aday başvuruları 20.12.2021 öğlene kadar bölüm sekreterliğine ek-1 başvuru formu ile yapılabilir.

 

Başvuran adayın not ortalaması 2,75'ten yüksek olmalıdır.

 

Teknoloji Fakültesi 2021 Öğrenci Temsilci Seçim Takvimi

 

13 Haziran 2020 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr)

 

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi

MADDE 7 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri

MADDE 8 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek.

c) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek.

ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek.

d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.

e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek.

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

HIZLI ERİŞİM